BODRUM GÜMÜŞLÜK 1759 PARSEL MALİKLERİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU

BODRUM GÜMÜŞLÜK 1759 PARSEL MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU

 

                                                                                                                                                        25 Kasım 2017

Değerli Üyemiz,  

Bodrum Gümüşlük 1759 parsel Devre Mülk Malikleri 2018 yılı olağan genel kurulu aşağıda yazılı Gündem’in görüşülmesi için 16.12.2017 tarihinde saat 09.00 da Muğla ili Bodrum ilçesi Koyunbaba mevkii Ümit Sk. 1759 Parsel ( ana taşınmazın bulunduğu yerde)  toplanacağı ve birinci toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının çoğunluk aranmaksızın 23.12.2017 tarihinde saat 09.00`da aynı adreste toplanacağı bağımsız bölüm maliklerine bildirilmesi gereği iş bu davet çağrısı yapılmıştır. İleride bir karışıklığa sebep vermemek için bu mektup yöneticiliğimizde kayıtlı adresinize gönderilmiştir ve tebliğ niteliğindedir. Kaybetmeniz ya da ulaşmaması halinde bir kopyası www.panclub.com.tr  web adresinde duyurular kısmında mevcuttur ve ana taşınmazın bulunduğu yerdeki yönetim ilan duyuru panolarına asılmıştır. Üyelerimiz Kat Mülkiyeti kanununun ve tanzim edilmiş sözleşmelerin ilgili maddeleri gereğince her türlü adres değişikliklerini yöneticiliğimize yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Tapuya tescil edilmiş yönetim planı ve Bağımsız Bölüm Malikleri Olağan Genel Kurul toplantısını düzenleyen maddeleri gereğince; her bağımsız bölümün ortak mülkiyet esaslarına göre birden çok maliki bulunabileceğinden ve bu durumda olan bağımsız bölüm malikleri kendi aralarında seçecekleri bir kişi ile Olağan Genel Kurulda temsil edilir. Bağımsız bölüm pay/hisse sahipleri mutabakat ile temsilci seçemedikleri takdirde bağımsız bölümün en yüksek devre mülk pay/hisse sahibi bağımsız bölüm malikleri olağan genel kurul toplantısına temsilci olarak kabul edilecektir. Toplantıya katılacak olanların Olağan Genel Kurul bağımsız bölüm temsilcilerinin tümünün seçimi için toplantı saatinden 30 dakika önce toplantı mahallinde olması gerekmektedir.

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama, hazirun cetvelinin imzalanması, Başkan, yazman ve oy toplama memurundan teşekkül edecek Divan Heyetinin seçimi, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin toplantı divan kuruluna verilmesi ve saygı duruşu
 2. 15.01.2017 tarihinden bugüne kadar geçen döneme ait faaliyet raporunun, işletme gideri ve bilanço gelir/gider tablosunun okunması ve görüşülmesi.
 3. Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 4. Yönetimde bulunan Yönetici, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
 5. 2018 yılı tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yöneticiye gider kalemlerinde fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesi
 7. Yeni dönemde görev alacak Yöneticinin ve Devre Mülk Sözleşmesi’nin 12/A maddesi gereği Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
 8. Yeni dönemde görev alacak asil ve yedek Denetçilerin seçimi
 9. Yöneticiye üçüncü şahıslar ve/veya Devre Mülk Malikleri tarafından açılmış veya açılacak ve aynı zamanda üçüncü şahıslar ve/veya Devre Mülk Maliklerine karşı açılacak dava ve icra takiplerine karşı Devre Mülk Malikleri Yöneticiliğine tam yetki ile temsile ve dilediğinde avukat ile temsil ettirme yetkisinin verilmesine,
 10. Yöneticiye gerektiğinde istihdam edilecek görevliler ile ilgili olarak dilediği şartlar ile hizmet akdi yapma ve bu akdi fesih etmeye, bu şahıslar ile ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü işlemler için müracaatta bulunmaya, takip etmeye ve sonuçlandırmaya, dilediği bankada banka hesabı açmaya, kapamaya, para çekmeye ve yatırmaya, bu hesaplardan üçüncü şahıslara ve şirketlere havale ve eft işlemleri yapmaya, her türlü hukuki tasarruf içeren tüm işlemleri yapmaya, ATM’den para çekme ve yatırma konusunda bankadan ATM kartı talep etme ve almaya, sair hususlara dair her konuda yetki verilmesi
 11. Yönetici ve Yönetim Kuruluna, kullanılmayan dönemler ve tesisin üyelere veya dışarıya hizmet verebilmesi için her konuda işletmeci firma ile sözleşme yapması için yetki verilmesine,
 12. Yönetici ve Yönetim Kurulu’na Devre Mülk bağımsız bölümleri ile 1759 no’lu parsel üzerinde kurulu sair alt ve üst yapı tesislerinin yeniden inşaası, tamiratın yapılması, bina içi mobilya ve diğer gerekli eşya (demirbaşlar)ve tesisatın yenilenmesi ve satın alınması özetle tesisin tamamının işletmeye hazır hale getirilmesi için gerekli tüm işlerin yaptırılması için aldığı tam yetki kapsamında alt ve üst yapı tamir, tadilat ve yenileme işleri giderleri ile ilgili şirketlerle veya şahıslar ile görüşme yapmaya ve gerektiğinde bu konuda sözleşme imzalamaya ve Devre Mülk Sözleşmesi, tapuya kayıtlı yönetim planı ve ilgili kanunlar gereğince tespit edilecek ve her devre mülk maliki tarafından ödenecek olan genel giderlere katılma payı veya tesisin tamamının işletmeye hazır hale getirilmesi için yenileme, tamirat ve tadilat bedellerinin maliklerden toplanması, tahsilat yetkisinin verilmesine, toplayamadığı malikler ile ilgili gerekli hukuki işlemleri başlatmaya, icra takibi yapmaya ve sonlandırmaya tam yetki ile temsile ve dilediğinde avukat ile temsil ettirme yetkisinin verilmesine.
 13. Yönetici ve Yönetim Kurulu’na, yönetim tarafından, alacaklı sıfatıyla başlatılan icra takiplerinin ve diğer alacakların, yönetimin borçları karşılığında, 3. Şahıslara veya şirketlere alacağın temliki konusunda tam yetki verilmesine.
 14. Dilek, temenniler ve önergelerin görüşülmesi ve karara bağlanması
 15. Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının İmzalanması ve Kapanış